مشاوره

زمان با ارزشترین کالا برای مدیران و افراد تصمیم گیرنده در بنگاههای اقتصادی است.
 گروه تجارت اطلاعات (ITG) با هدف تسهیل در امور نمایشگاهی بعنوان مشاوری همراه در جهت کاهش زمان تصمیم گیری و نگرانیهای ناشی از چگونگی حضور در نمایشگاهها در کنار مشارکت کنندگان محترم می باشد.
مشاوره و برنامه ریزی به جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده ، چگونگی حضور شرکت در نمایشگاهها، ایجاد اطمینان خاص از نحوه طراحی ، نظارت و ساخت و چیدمان در زمان مناسب .
ارکان اصلی بخش مشاوره ITG به جهت حضور موفق در نمایشگاههاست.

پست الکترونیک

info@appex.ir

فکس

693 70 880 (021)

تلفن

844 70 880 (021)

833 70 880 (021)

آدرس

تهران-شهرک ژاندارمری-بلوار مرزداران خیابان ابراهیمی-برج الوند-واحد606